Wei Liang


PhD Students


Master Students

Shihao Song
Lu Zhao
Zhenyuan Lei
Luhui Wang
Hao Chen
Wenxuan Zhao
Yifan Huang
Haoliang Guan
Jiaqi Liu
Jiaxin Li
Jingpin Li
Yixuan Li

Undergraduate Students

Anqi Li


   130x130

  • 媒体计算与智能系统实验室

  • Media Computing and Intelligent Systems Lab


Beijing Institute of Technology Copyright Address: 5 South Zhongguancun

Street, Haidian District, Beijing, China 100081