PhD Students
Jiaxin Li
Xiaozhi Li
Ruiqi Cheng
Yuxin Shen
Weiqi Huang
Master Students
Anqi Li
Jiawen Liang
Qingyun Deng
Xinfeng Gao
Lebin Ding
Zeqian Li
Luya Mo
Yu Zong
Zhipeng Lou
Haoyang Li
Yili Wang
Zimo Zhai
Canzhi Chen
Undergraduate Students
Alumni
Ph.D.
Master
 • Zhaochen Pang, 2022 - 2024
 • Dian Rui Chia, 2022 - 2024
 • Yifan Huang, 2021 - 2024
 • Jiaqi Liu, 2021 - 2024
 • Jingpin Li, 2021 - 2024
 • Haoliang Guan, 2021 - 2024
 • Luhui Wang, 2020 - 2023
 • Hao Chen, 2020 - 2023
 • Wenxuan Zhao, 2020 - 2023
 • Lu Zhao, 2019 - 2022
 • Shihao Song, 2019 - 2022
 • Sifan Hou, 2019 - 2022
 • Zhenyuan Lei, 2019 - 2022
 • Jingjing Liu, 2018 - 2021
 • Xinzhe Yu, 2018 - 2021
 • Hongfei Yu, 2018 - 2021
 • Yuke Zhang, 2017 - 2019
 • Yining Lang, 2017 - 2020
 • Ting Mao, 2017 - 2020
 • Wenqiao Li, 2016 - 2018
 • Mengyao Jia, 2015 - 2017
 • Yumeng Wang, 2015 - 2018
 • Shuyang Li, 2014 - 2016
 • Xiabing Liu, 2014 - 2016
 • Qun Zhang, 2013 - 2016
 • Yan Liang, 2012 - 2015
 • Bingjie Wang, 2011 - 2014
 • Xiaojing Lin, 2010 - 2012

媒体计算与智能系统实验室


Media Computing and Intelligent Systems Lab

Beijing Institute of Technology Copyright Address: 5 South Zhongguancun

Street, Haidian District, Beijing, China 100081