Postdocs
Cong Liu
Hucheng Wang
PhD Students
Jiaxin Li
Xiaozhi Li
Ruiqi Cheng
Master Students
Yifan Huang
Jiaqi Liu
Jingpin Li
Anqi Li
Dian Rui Chia
Jiawen Liang
Qingyun Deng
Weiqi Huang
Yuxin Shen
Zhaochen Pang
Xinfeng Gao
Lebin Ding
Zeqian Li
Luya Mo
Yu Zong
Zhipeng Lou
Haoyang Li
Yili Wang
Undergraduate Students
Zimo Zhai
Alumni
Ph.D.
Master
 • Haoliang Guan, 2021 - 2023
 • Luhui Wang, 2020 - 2023
 • Hao Chen, 2020 - 2023
 • Wenxuan Zhao, 2020 - 2023
 • Lu Zhao, 2019 - 2022
 • Shihao Song, 2019 - 2022
 • Sifan Hou, 2019 - 2022
 • Zhenyuan Lei, 2019 - 2022
 • Jingjing Liu, 2018 - 2021
 • Xinzhe Yu, 2018 - 2021
 • Hongfei Yu, 2018 - 2021
 • Yuke Zhang, 2017 - 2019
 • Yining Lang, 2017 - 2020
 • Ting Mao, 2017 - 2020
 • Wenqiao Li, 2016 - 2018
 • Mengyao Jia, 2015 - 2017
 • Yumeng Wang, 2015 - 2018
 • Shuyang Li, 2014 - 2016
 • Xiabing Liu, 2014 - 2016
 • Qun Zhang, 2013 - 2016
 • Yan Liang, 2012 - 2015
 • Bingjie Wang, 2011 - 2014
 • Xiaojing Lin, 2010 - 2012

媒体计算与智能系统实验室


Media Computing and Intelligent Systems Lab

Beijing Institute of Technology Copyright Address: 5 South Zhongguancun

Street, Haidian District, Beijing, China 100081